петък, 15 декември 2017 г.

На докторантски семинар във ФБМ беше представен иновативен подход за проучвания

На 15. декември 2017 г. се проведе докторантски семинар на тема: "Състояние и тенденции на човешкия капитал, формиран в сферата на висшето образование в България в началото на 21 век".
Докторант Кристиян Вълчев представи фрагменти от дисертационния си труд на тема "Проблеми и перспективи при формиране на човешкия капитал в сферата на образованието в България". Проф. дн Дянко Минчев е научен ръководител на докторанта и модератор на форума.


В семинара се засегнаха теми свързани с държавните разходи за отношението на държавата към образователната система и нейното място в националните приоритети. Представиха се данни относно разходите за образование като част от БВП в ЕС и мястото на страната ни. Бяха представени резултати по отношение дела на младите хора (15-34 г.), които нито учат, нито работят.
Втората част от представянето засегна теми, свързани с динамиката на броя на студентите за последните 15 години, образователната степен, броя на преподавателския състав, приема на студенти по направления, както и динамиката на реално завършилите степени.
Акцент в дипломантския семинар представляваха резултатите от самостоятелно поръчани емпирични проучвания по методология и изготвен от докторанта въпросник. Общият брой на анкетираните лица е 765, които са разпределени по възраст, образование и икономически статус. Въпросите, на които отговорят участниците в проучването са общо 10, като самите отговори изискват да се изрази определена степен на съгласие с конкретното твърдение, свързано с определени характеристики или състояния на човешкия капитал, формиран в сферата на образованието в България. Проучването е извършено на базата на сключен договор с  „МЕЙЛ БГ” ЕАД и осъществено, чрез платформата на дружество.
Освен това е проведено второ проучване,  чиято  цел е да се установи мнението на университетските преподаватели по отношение на човешкия капитал, формиран в системата на висшето образование в България. Целевата група са преподаватели в български университети. Потърсено е мнението на експертите, които участват в процесите на формиране на човешкия капитал в страната на най-високо ниво. Проучването е осъществено чрез стандартизиран въпросник по метода на компютърно-асистирано телефонно интервю (CATI). Избраният метод е съобразен с целевата група, нейната заетост и достъпност.  Той съответства на целите и очакваните резултати, като позволява да се достигне до респонденти от университети на територията на цялата страна в удобно за тях време. Осъществено е от агенция за проучване на общественото мнение ЕСТАТ.
 
Докторант Вълчев е участник в Проект 2017-ФБМ-01 „Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет.За контакти:
докторант Кристиян Вълчев, kvalchev@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар