четвъртък, 14 декември 2017 г.

Преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" участват в международен проект InoLearn4BEEs

На 14 декември 2017 г. в гр. Букурещ се проведе първата работна среща по проект InoLearn4BEEs  – „Innovative Student – Centred Learning Practices fuelled with ITC-tools and university-industry cooperation towards reinforcement of Business & Engineering Entrepreneurship education.
 
Проектът се финансира по програма Еразъм +, ключова дейност КА2, Стратегическо партньорство във висшето образование, Договор № 2017-1-RO01-KA203-037145. Основната му цел е да се подобрят уменията за дигитално и критично мислене на студентите в сферата на предприемачеството в бизнес и инженерни дейности чрез разработване, изпитване и усъвършенстване на новаторски практики за обучение, насочени към студентите, които улесняват междукултурните и гражданските нагласи въз основа на използването на потенциала на ИКТ-обучителна среда, доразвита чрез сътрудничество университет-индустрия и международни партньорства.
Екипът на РУ „Ангел Кънчев” е съставен от преподаватели от кат. Мениджмънт и бизнес развитие към ФБМ: проф. д-р Диана Антонова, гл. ас.д-р Ирина Костадинова, гл. ас. д-р Свилен Кунев (координатор на екипа).
В консорциума са включени шест организации от Румъния, България, Полша и Словакия, като координатор е Университет Политехника – Букурещ. Общият бюджет на проекта възлиза на 163 236 EUR за срок от 20 месеца – от 01 ноември 2017 до 30 април 2020 г.
 
За контакти: гл. ас. д-р Свилен Кунев, snkunev@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар