вторник, 23 март 2021 г.

Русенският университет „Ангел кънчев“ е домакин на международна конференция „Силата на взаимното обучение и управлението на промените по време на пандемия“

На 23. март 2021 г. Русенският университет беше домакин на проведената онлайн международна конференция на тема: „Силата на взаимното обучение и управлението на промените по време на пандемия“ по Проект Beyond Scale (Развитие на организационния капацитет на висшите учебни заведения с помощта на платформата HEInnovate за улесняване на университетското обучение и прилагане на общоевропейски практики в общностите).

Общо в конференцията се включиха над 57 участници от различни национални и международни институции. Голям бе интересът на студентите от факултет „Бизнес и мениджмънт,“ където основно се извършва обучението по предприемачество и иновции.


Приветствия към участниците в научния форум бяха отправени от специалните гости на събитието:

• д-р Брижит Екър - управляващ директор на WPZ Research, Изследователски център за икономически и иновационни изследвания във Виена, Австрия;

• Барбара Херманс - съветник по проекти и координатор към Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура EACEA на Европейската комисия, Брюксел, Белгия;

• д-р Ивана Радонова, държавен експерт в дирекция „Висше образование“ на Министерството на образованието и науката, България;

• Рoри Невин - специален съветник в Ирландския орган за висше образование относно политиките за висше образование и дейностите по разработване на програми - HEA, Ireland; член на експертната група HEInnovate на ЕС (EU’s HEInnovate Expert Group); на Групата на националните експерти по висше образование на ОИСР (OECD’s Group of National Experts on Higher Education); на управителния комитет на Регионалната университетска мрежа на Европа (Regional University Network of Europe) и член на координационния съвет за наука, изследвания и висше образование в Португалия.


В първия панел на конференцията Brigitte Ecker, WPZ, Austria презентира трите цели на Проект BeyondScale: (1) развитие на предприемаческия капацитет на висшите учебни заведения в общоевропейска практическа общност; (2) по-нататъшно надграждане и имплантиране на подхода HEInnovate в европейското университеско образование; и (3) документиране и споделяне на възникващи практики в партньорските организации, членки на проекта: WPZ-Research GmbH, Австрия (координатор); University of Twente, Center for Higher Education Policy Studies, Нидерландия; Русенски университет „А. Кънчев“; FH-Campus Wien; Австрия; Cork Institute of Technology - Ирландия; Dublin City University - Ирландия; Stichting NHL Stenden Hogeschool - Нидерландия;  Polytechnic Institute of Viana do Castelo - Португалия; Universidade Nova de Lisboa - Португалия; Universität Innsbruck - Австрия.

Инструментът HEInnovate чрез своя подход за самооценка е създаден, за да спомогне за укрепването на предприемаческия подход на ВУ и техните заинтересовани страни, както вътрешни, така и външни. Той може да има значително положително въздействие върху висшите училища да укрепват своята визия за висше образование чрез разработване на иновативни и предприемачески подходи към образованието, научните изследвания и консултантската дейност. Beyond Scale се стреми да създаде общоевропейска общност от практики, които да се споделят и документират въз основа на резултатите от индивидуалните и съвместните дейности на участ¬ниците.

Да изнесат пленарни доклади бяха поканени представители на водещи научноизследователски структури от България, Австрия, Ирландия, Португалия.

Първият пленарен доклад „Дейността на Русенския университет в среда на COVID-19“ бе изнесен от ректора на Русенския университет чл. кор. проф. дтн Хр. Белоев.Ето част от неговото изложение:

"Днес Русенският университет е включил редица научноизследователски характеристики в своята дейност, които трасират развитието му като университет от четвърто поколение. Най-убедително конкурентно предимство в научната сфера е развитието ни като отворено иновационно пространство, за което свидетелстват изграждащите се инфраструктурни комплекси на Център за върхови постижения и Център за компетентност в областта на ИКТ. Проектът 5D ALLIANCE 2019-2028, който поставя Русенския университет трайно върху Европейската пътна карта за научна инфраструктура, предвижда създаването на 7 мега лаборатории, като част от изследователски комплекс без аналог в България и Дунавското пространство. Своето водещо място като център за научни изследвания има и новосъздаденият в университета Научноизследователски институт за технологии и иновации.

Още едно доказателство за иновативния и лидерски потенциал на Русенския университет са предприетите действия за справяне с предизвикателствата, породени от глобалната пандемия COVID 19. В изключително кратки срокове ние пренастроихме всички свои системи за работа в електронна среда и още в първите дни на епидемичната обстановка се ангажирахме с изработката на шлемове и други предпазни средства за медиците на първа линия.

Бяха патентовани защитни филтри за маски, приложими и при производството на обезопасяващи облекла за медици и лаборанти, които работят в силно агресивна заразна среда. Нововъведенията ще намерят приложение и във въздушния, и автобусния транспорт, като компаниите, които управляват тези бизнеси предоставят на пътниците маски, дезинфектирани в мобилни контейнери, снабдени с генератори за озон и/или UV лъчи. Освен това могат да се изработват филтри и за климатични системи на обществени сгради, транспорт (речен, градски, въздушен и др.) и за домакинствата.

Днес, когато всички, заради коронавируса, започнаха да говорят и да използват дистанционното (online) обучение, Русенският университет се чувства горд от това, че още в началото на века създаде първата в България собствена платформа за електронно обучение - e-Learning Shell 2; първият уеб-базиран курс – сега курсовете са над 1300; първата виртуална лаборатория – сега лабораториите са 9, а по-късно записа и първите видео-лекции – сега над 300 като броят им продължава да расте.

В Университета беше съставена Концепцията за дигитална трансформация на образованието и изградена Визията за университета на бъдещето. По евроазийския проект „Модернизация на системата на висшето образование в Централна Азия чрез новите образователни технологии", на който Университетът е инициатор и координатор, беше направена уникална виртуална библиотека по Иновационни oбразоваtелни технологии (ИОТ), която интегрира близо 20-годишния опит на русенската Алма Матер в тази област.“


Презентации и доклади бяха представени от:

• Frank Zigele, CHE Center for Higher Education, Digital transformation & peer-learning

•Karl-Heinz Leitner, Austrian Institute of Technology &University of Graz, Transformation through strategic foresight

•Zsuzsa Javorka, Technopolis Group, HEInnovate future outlook

•Bárbara Coelho Gabriel, University of Aveiro, THEI 2.0

•Susanna Boldrino, FH Campus Wien, BeyondScale inbound perspective

•Helen McGuirk, MTU, BeyondScale Outbound perspective

•Ben Jongbloed, Andrea Kottmann, CHEPS, The accompanying research of BeyondScale


Непосредствено след приключването на международната конференция пристигнаха и първите отзиви за успешната екипна работа на домакините:

-Скъпи колеги от Русенския университет,

-Много благодарности от наша страна, особено за завладяващия пленарен доклад на проф. дтн Христо Белоев за ролята на Русенския университет като научноизследователска организация от четвърто поколение. Благодарим Ви много! -Смятаме, че конференцията беше голям успех.

-Best wishes, Brigitte Ecker, WPZ, Austria

-I completely agree, I think we all can be proud 😊 - your platform and the technique worked perfectly, very good presentations and a happy audience! Thank you!!!

-Напълно съм съгласна, мисля, че всички можем да се гордеем 😊 - Вашата платформа и техниката работиха перфектно, много добри презентации и щастлива аудитория! Благодарим Ви!!! Susanne Fröhlich, WPZ, Austria


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар