четвъртък, 8 април 2021 г.

Професионално направление „Социални дейности“ в Русенски университет с визия и действия за развитие

След осъществените структурни промени, засягащи професионално направление „Социални дейности“ в Русенски университет, на 8 април, 2021 година се проведе първото заседание на новосформираната Учебно-методическа комисия по ПН 3.4 Социални дейности. В състава ѝ са включени преподаватели от професионалното направление и от създадената нова катедра „Мениджмънт и социални дейности“ – доц. д-р Свилена Рускова и гл. ас. д-р Евгения Братоева, техни колеги от няколко професионални направления, катедри и факултети, които осигуряват обучението по различни учебни дисциплини – проф. д-р Иваничка Сербезова, доц. д-р Никола Събев, доц. д-р Кремена Раянова и експерти от областта на социалните дейности – Мариела Личева, заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето и Катя Петрова, директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“ в община Русе. Гости на заседанието бяха Ректорът на Русенски университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев и заместник-ректорът по научно-изследователската дейност проф. д-р Диана Антонова. 

Председателят на Учебно-методическата комисия проф. дн Сашо Нунев откри заседанието, след което чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев и проф. д-р Диана Антонова приветстваха нейните членове и акцентираха върху значението на дейността ѝ по отношение на качествено и съобразено със съвременните потребности на работодатели обучение на студентите по социални дейности.

В дневния ред на заседанието се обсъдиха актуализациите и промените в учебната документация на бакалавърската специалност „Социални дейности“ в съответствие с нормативните, организационните, институционалните и технологичните промени в сферата на социалните дейности, а също така и проектната документация за разкриване на магистърска специалност „Социално предприемачество“ към професионално направление „Социални дейности“, представена чрез презентация от доц. д-р Даниел Павлов. Подкрепа за предприетите промени и за разкриването на втора магистърска програма „Социално предприемачество“, след акредитираната през 2012 и 2015 година магистърска програма „Клинична социална работа“, изразиха всички членове на Учебно-методическата комисия. В своите изказвания те отбелязаха значението на действията за създаване на условия за реализиране на качествено обучение на студентите по социални дейности и за постигане на високо ниво на съответствие с потребностите на практиката в съвременните условия и бъдещите тенденции на развитие на системата на социалните дейности.


В своето писмено становище Мариела Личева – заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето отбелязва: „Категорично подкрепям актуализираната учебна документация на специалност „Социални дейности“, ОКС „бакалавър“ в ПН 3.4  Социални дейности, разработена в квалификационна характеристика, компетентностна характеристика и учебен план. Считам, че учебният материал е актуално допълнен с теми, отразяващи новите подходи за планиране, предоставяне, финансиране, контрол и мониторинг, оценяване на качеството както и лицензиране на социалните услуги, чрез прилагане на Закона за социалните услуги и  Национална карта на социалните услуги. Учебният план съдържа и друг много важен нов елемент за социална работа, а именно използване на съвременни дигитални технологии и ефективни комуникационни стратегии. По отношение на учебната документация за разкриване на специалност „Социално предприемачество“, ОКС „магистър“ в ПН 3.4 Социални дейности, изразявам своята пълна подкрепа за нейното приемане. Мисля, че новата специалност „Социално предприемачество“ в Русенския университет  следва естествения процес на развитие на професионалното направление и съответства напълно на необходимостта от подготвени специалисти, които да  подпомогнат социалните предприемачи в усилията им да създават заетост за хора в неравностойно положение чрез: социални предприятия, фирми със социална отговорност, семейни бизнеси, нестопански организации (сдружения и фондации) и кооперации.“

В съответствие с визията и предприемането на действия за развитие в характеризиращата се с динамични промени социална и професионална среда, бакалавърската и магистърската специалности в професионално направление „Социални дейности“ в Русенски университет ще осигуряват компетентни и квалифицирани социални работници за потребителите на кадри в областта на социалните дейности!


Проведената среща бе представена пред партньорите по проект BeyondScale  като пример за добро взаимодействие между предприемачиви академични представители на различни факултети от Русенския университет "Ангел Кънчев".


За повече инфомрация: проф. дн Сашо Нунев

Няма коментари:

Публикуване на коментар