петък, 29 април 2022 г.

Факултет “Бизнес и мениджмънт” продължава успешната работа по международен проект за корпоративна социална отговорност – EduLab4Future

Екип на катедра „ Мениджмънт и социални дейности“ на РУ “Ангел Кунчев“ по проект EduLab4Future – приключи успешно работата в четвъртата лабораторна сесия на проекта, финалното събитие се проведе на 28.04.2022 г. С индивидуално представяне на всеки един от участниците. Лабораториите бяха създадени, за да се промотират иновативни практики, обусловени от 17-те Цели за устойчиво развитие (ЦУР), за насърчаване и ускоряване на активното гражданство и устойчивото развитие на бизнеса. Проектът е финансирано по програма Еразъм + на Европейската комисия, приоритетна ос КА2, като водеща организация е университет Политехника – Букурещ, а партньори: UNIVERSITY OF LODZ  (Полша); Brno University of Technology (Чехия) и центровете за професионално обучение - INFOR ELEA (Италия) и EUROTRAINING SOLUTION (Румъния).

От българска страна вече успешно приключи финалната лабораторна сесия по проекта, която мина под наслов „17-те цели за устойчиво развитие като инструмент за социална промяна“ като част от отбелязването на десет годишнината от създаването направление „Социални дейности“ в нашия университет. В нея успешно се регистрираха 19 студенти от специалност БМ и ПА на РУ “Ангел Кунчев“ като успешно завършиха 17 студенти, поради пандемичната обстановка в страната обучението премина в хибридна форма на обучение.
Работата по този образователен проект даде възможност на русенския екип да използва натрупания си до момента опит и капацитет в обучението по Корпоративна социална отговорност и да осъществи успешен обмен на най-нови и ефективни практики при преподаването и бизнес консултирането в тази област постигайки крайната цел, а именно да имаме едни конкурентоспособни млади хора, които да разбират смисъла на устойчивия бизнес като гарант за тяхното бъдеще. Дейностите се извършват и координират от проф. д-р Диана Антонова – зам.ректор по научноизследователска работа, гл. ас. д-р Ирина Костадинова (ръководител екип) и доц. д-р Свилен Кунев.

За контакти и повече информация: Гл. ас. д-р Ирина Костадинова –  ikostadinova@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар