четвъртък, 4 май 2017 г.

Магистри от специалност „Мениджмънт на европейски проекти“ защитиха своите проекти пред преподаватели и представители на бизнеса

        На 03 май се проведе публична защита на проекти в магистърската програма „Мениджмънт на европейски проекти“. В рамките на дисциплината „Разработване на проект за развитие на регионите“ бяха представени два проекта:

  • Проект за повишаване на предприемаческата култура и конкуретоспособността на пазара на труда на обучаващите се в Русенския университет с ръководител г-н Георги Георгиев и ментор д-р Даниела Йорданова – преподавател в катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“. Екипът по проекта беше съставен от Галина Маринова, Дилян Христов, Мартина Александрова, Мелтем Адем и Толина Енчева – студенти в магистърската програма по „Мениджмънт на европейски проекти”
  • Проект за социално-икономическа интеграция на маргинализираните групи на територията на Община Русе чрез създаване на специализирано звено за осигуряване на устойчива заетост с ръководител г-ца Мария Ковачева и ментор д-р Зорница Богданова – управител на „Евро ПроКонсулт Русе“ ЕООД. Екипът по проекта беше съставен от Десислава Макавеева, Йоанна Панкова, Кристиян Симеонов и Магдалена Гънгълова – студенти в магистърската програма по „Мениджмънт на европейски проекти”

Представените проектни предложения бяха оценявани по критерии релеванти на съответната процедура, по която е изготвен съответният проект като правилно идентифицирани целеви групи, заложени индикатори, предвидени резултати, начин и план за изпълнение, коректност на отделните пера по изготвения бюджет. Не на последно място трябва да се изтъкнат и завидните презентационни умения, които демонстрираха екипите.
Целта на публичната защита бе на база получените знания по време на лекционните курсове и семинарните занятия, студентите с подкрепата на своите ментори да изготвят и представят проект по интересна за тях тематика, който да е максимално близко до реалността.


Началото е трудно, но е неизбежно!
           Координаторът на магистърската програма доц. д-р Антон Недялков благодари както на менторите, така и на магистрите за отличното изпълнение на проектите, които се откроиха с изключителна насоченост за подобряване на макроикономическата среда на регионално ниво, което е от значение за всеки един от нас.
            От своя страна студените изказаха благодарност както на менторите, така и на доц. д-р Антон Недялков, координатор на магистърската програма за това, че през цялото време на обучение им е оказвал подкрепа в различни аспекти и ги е мотивирал да се усъвършенстват, показвайки им смисъла от реализирането както на публични, така и на частни проекти.Замислени или усмихнати?!

 Лека завистливост при оценката от
 д-р Богданова и д-р Йорданова

            Публичната защита е част от изпълнението на дейности по Проект 2017-ФБМ-01 „Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации“ към Фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет.

За допълнителна информация:
Ментори:
д-р Даниела Йорданова, dyordanova@uni-ruse.bg
д-р Зорница Богданова, zornitsa.bogdanova@abv.bg

Ръководители на екипи:
Георги Георгиев, georgeweb93@gmail.com
Мария Ковачева, maria_kovacheva92@abv.bg

Ръководител на Проект 2017-ФБМ-01:
доц. д-р Антон Недялков, anedyalkov@uni-ruse.bg
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар