четвъртък, 5 юли 2018 г.

Диана Янкова получи образователна и научна степен "Доктор" по Икономика и управление

На 05. юли 2018 г. в зала 2Г.404 се проведе публичната защита на дисертационен труд на тема "Изследване разходите за труд и доходите на персонала в индустриалните предприятия", разработен от докторант Диана Стоянова Янкова с научни ръководители проф. д-р Г. Баташки и доц. д-р Й. Велчева.


Защитата протече, съгласно действащата нормативна уредба пред научно жури в състав:    
     Председател: доц. д-р Иванка Борисова Димитрова
     Членове:
     доц. д-р Йорданка Пасева Велчева
     проф. д-р Любчо Минчев Варамезов
     доц. д-р Мария Радославова Станимирова
     доц. д-р Радостина Телериг Бакърджиева

По време на публичната защита на дисертационния труд се откроиха теоретичните знания и практическият опит на докторант Янкова, придобити съответно в докторската програма "Икономика и управление" в катедра "Икономика" на Факултет "Бизнес и мениджмънт" и на работното й място в счетоводна къща "Клуб 5" ООД.
За контакти:
доц. д-р Иванка Димитрова, idimitrova@uni-ruse.bg
д-р Диана Янкова, dyankova@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар