петък, 28 септември 2018 г.

Работен семинар „Стратегическото значение на сътрудничеството между университетите, индустрията и правителството за устойчиво развитие”, организиран от преподаватели в катедра "Мениджмънт и бизнес развитие"

На 28. септември 2018 г. в Зала 2 на Канев център в Русенския университет се проведе мултипликационно събитие по международния проект Edu4Society„Иновативен подход за усъвършенстване обучението по социална отговорност и граждански умения при създаването на устойчиви бизнес дейности”. Форумът бе част от програмата на инициативата „ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА УЧЕНИТЕ – 2018 на РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ“, в която се представиха преподавателите, студентите и докторантите на катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ и Центъра по предприемачество към Русенски университет „Ангел Кънчев”.


Семинарът бе открит от чл.-кор. проф. дтн Христо Белоевректор на Университета. Приветствия към участниците в събитието бе отправено от  зам.- ректора по НИД проф. д-р Диана Антонова, от проф. д-р Елена Флеака - Университет „Политехника“, Букурещ (Румъния)  – координатор на Проекта Edu4Society, както и от доц. д-р Александър Петков - декан на факултет „Бизнес и мениджмънт“. Модератор на събитието бе д-р Свилен Кунев, като в него взеха участие представители на 15 фирми от региона и страната, 5 представители на публичния сектор, много студенти и преподаватели от факултет „Бизнес и мениджмънт“.


Работата по време на семинара даде възможност да се чуят нови идеи и предложения от страна  на бизнеса за съвместна работа с Русенския университет.

Нели Рашева – докторант към Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ представи добри практики на малките фирми за осъществяване на комуникационната им политика по отношение на регистрираните им търговски марки по примера на “Дианел” ЕООД. Собственикът на презентираната компания  - инж. Диан Тамахкяров сподели опита си в работата с различни структури и звена на университета чрез организирането на производствени стажове на студенти и практиканти, възлагането на теми за дипломни работи и курсови задачи за решаване на реални технологични и стопански проблеми, организирането на отворени лекции и др.

Мила Петрова -  управител на Център за знание на фирма „Еконт“ говори за корпора­тивната социална отговорност на компанията, за партньорството с Фондация „Русе – град на свободния дух“ и Русенския университет с подкрепата на проекти в областта на културата, образованието, науката и новите технологии. Тя сподели: „Заедно създаваме условия за трансфер на знания, които допринасят за развитието на човешкия потенциал. Общата ни програма „Знание и растеж“ съдейства на проекти, които дават възможност наученото да бъде приложено. В основата на всяка идея е усъвършенстването на човешките качества и умения. Радваме се, че резултатът от съвместната ни дейност бе отличен в Първите годишни награди на GEM България през 2016 г.“.


Игор Шелудко специалист по продажби от „Голд-Аполо“ ООД, представи добрите практики в сътрудничеството между висшите училища и бизнес средите, като бяха посоче­ни  различни колаборативни формати, носещи ползи и за двете страни.
По темата за стратегическото значение на взаимоотношенията между представителите на трите заинтересовани страни - участници в семинара говори и Траян Тотев - общински съветник в Общински съвет – Русе. Неговото експозе бе свързано с анализ на предизвикателствата пред община Русе в контекста на Дунавската стратегия и нейните приоритети.
Презентация озаглавена: „Как Концепцията за предприемачески университет намира практически израз“ бе представена от д-р Свилен Кунев. Той разгледа темата в три насоки - съвременно преподаване и обучение, иновативни научни изследвания, бизнес и кариерно стимулиране, като демонстрира примери от дейността на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на  Русенския университет .
Д-р Ирина Костадинова – координатор на Проекта Edu4Society за България изнесе обобщени резултати от проведено международно анкетно проучване сред студентите от Румъния, Словения и България относно нуждата и мястото на социалната отговорност като тематика в университетските програми. Друга основна точка в изложението й бе анализ на проведеното в рамките на работните задачи по проекта обучение по  “Sustainable businesses through SR and civic skills” като паралелен курс на програмата по КСО за студентите от специалностите „Бизнес мениджмънт“ и „Публична администрация“ на ФБМ. Разработването на пилотния курс и оценяването на постиженията на обучаваните бе извършено от преподавателския състав на трите партньорски университета: Политехника - Букурещ, Университета в Марибор и Русенския университет.
От страна на студентите презентация направи студентката, от специалност „Публична администрация“ към катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ - Боряна Каменова, представяйки резултатите от обучението си, като представител на русенските студенти, участници в лятното училище по социална отговорност на Университета в Марибор, също етап от проект „Edu4Society.“


Като добър финал на събитието бе официалното връчване на сертификатите на успешно завършилите русенски студенти от специалности „Бизнес мениджмънт“ и „Публична администрация“ курса проведен на английски език “Sustainable businesses through SR and civic skills”.


Цялото събитие бе подкрепено от ръководството и екип на катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ и Центъра по предприемачество към Русенски университет „Ангел Кънчев”.
За контакти и повече информация:
гл. ас. д-р Ирина Костадинова –  ikostadinova@uni-ruse.bg; тел.: +359878102269

Няма коментари:

Публикуване на коментар