петък, 10 септември 2021 г.

Деканът на ФБМ придоби научна степен "Доктор на науките"

 На 10. септември 2021 г. се проведе публичната защита на дисертационния труд на тема "Управление на риска в иновационния процес", разработен от доц. д-р инж. Милена Кирова - декан на Факултет "Бизнес и мениджмънт", преподавател към катедра "Бизнес развитие и иновации" в Русенски университет "Ангел Кънчев". 


Членовете на научното жури изслушаха презентацията на дисертационния труд, представиха своите рецензии, респективно становища и обявиха окончателните положителни оценки за придобиване на научна степен "Доктор на науките" в научно направление 3.7 "Администрация и управление"  по научна специалност "Организация и управление на производството (индустрия)" и поздравиха доц. дн Милена Кирова.

Научното жури с председател проф. дн Красимир Ениманев е определено със заповед на Ректора на Русенския университет и включва 7 професори, 3 от тях с научна степен "Доктор на науките". Всички те са изявени учени в професионално направление Администрация и управление или Икономика,  преподаващи в: Технически университет - София, Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново, Лесотехнически университет - София, УНСС - София, Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" и Русенски университет "Ангел Кънчев".

Искрени поздравления и пожелания за творческо вдъхновение, още много професионални и лични успехи за доцент доктор на науките инженер Милена Кирова! 


Новината подготви: д-р Мирослава Бонева, зам.-декан НИДНяма коментари:

Публикуване на коментар