четвъртък, 8 септември 2022 г.

Деканът на ФБМ зае академичната длъжност "Професор"

На 08. септември 2022 г. се проведе заседание на Факултетния съвет на Факултет "Бизнес и мениджмънт" в разширен състав, съгласно нормативните изисквания и заключителен етап на процедурата по конкурс, обявен в ДВ бр. 27/05.04.2022 г. Доц. дн инж. Милена Кирова беше избрана единодушно на академичната длъжност "Професор" по  професионално направление 5.13. Общо инженерство,  специалност Индустриален мениджмънт. 

Проф. дн инж. Милена Кирова благодари на всички колеги за подкрепата, вдъхновението и мотивацията.
Новината подготвиха доц. д-р А. Недялков и гл. ас. д-р М. Бонева

Няма коментари:

Публикуване на коментар