петък, 10 юни 2022 г.

Представяне на Плана за спазване на равните права между жени и мъже в науката (Gender Equality Plan по проект ATHENA, HORIZON 2020) като част от Кръглата маса на тема ЗАЕДНО ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЯ

На 10. юни 2022 г. Министърът на образованието и науката - академик Денков откри Кръглата маса на тема ЗАЕДНО ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЯ в присъствието на ректорското ръководство на Русенския университет и представители на образователни, социални и стопански институции в област Русе.

Още в самото начало на Кръглата маса се представи Плана за спазване на равните права между жени и мъже в науката (Gender Equality Plan) в Русенски университет „Ангел Кънчев“, разработен по  проект ATHENA ( 101006416 – ATHENA - H2020 – SwafS-2018 - 2020/H2020 – SwafS – 2020 - 1, https://www.athenaequality.eu/ ).

Планът  е съобразен с нормативните актове от националното право – Конституция на Република България, Закон за защита от дискриминацията, Закон за равнопоставеност между жените и мъжете (Обн. ДВ. бр.3 3 от 26.04.2016 г.), както и с актовете от правото на Европейския съюз (равенството между половете е основна ценност на ЕС, основно право  и основен принцип на Европейския стълб на социалните права) и с международни договори, по които Република България е страна. Планът е разработен в съответствие с Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2021–2030 г., приета с Решение на Министерския съвет  № 969 от 30 декември 2020 г. и с Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2022 г., като се отчитат спецификите на дейността на РУ „Ангел Кънчев“ като висше училище по смисъла на Закона за висшето образование. Съобразени са и насоките на Европейския институт за равенство между половете за разработване и изпълнение на планове за равенство между жените и мъжете.

Основните цели на  плана са:

- Чрез изменения и допълнение на вътрешните актове на Университета и осъществяване на различни дейности да се създаде трайна нормативна и институционална среда, която да допринесе за  фактическа равнопоставеност на жените и мъжете (студенти, докторанти, административен персонал и академичен състав) в Университета.

- Да се осигури провеждането на единна политика на равнопоставеност между жените и мъжете във всички дейности, осъществявани от Университета.

- Да се осигури трайна превенция  срещу пряка и косвена дискриминация въз основа на пола, както и въз основа на други дискриминационни признаци като раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

Приоритетни  области:

- Равнопоставеност на жените и мъжете при достъпа до образователни услуги, при получаването на научни степени, при заемане на академични длъжности и при сключване на трудови и граждански договори в Русенски университет „Ангел Кънчев“.

- Недопускане на разлики по пол при заплащане на възнаграждения, допълнително материално стимулиране и стипендии.

- Насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на вземане на решения в органите за управление на Русенски университет „Ангел Кънчев“ (Общо събрание, Академичен съвет, Ректор, Студентски съвет), както и в органите на управление на основните звена (факултети, филиали, катедри) и обслужващите звена (административни дирекции и отдели).

- Борба с насилието и защита и подкрепа на жертвите;

- Преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот и на сексизма (мерки срещу насилието, основано на пол, включително сексуален тормоз).


За постигане на целите на Плана в приоритетните области са разработени мерки за постигане на конкретни резултати, като са описани срокове и отговорни за прилагането на мерките органи на Университета, както индикатори за резултат и оказано въздействие.


За повече инфомрация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар