вторник, 29 ноември 2022 г.

Интегриране на жени и мъже в изследователския и учебния процес обсъждаха в Русенски университет „Ангел Кънчев“

            Петата тематична лекция по проект ATHENA с фокус върху Интегрирането на жени и мъже в изследователския и учебния процес се проведе на 29.11.2022 г. в Канев Център по време на Общото събрание на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Основни лектори бяха доц. д-р Таня Грозева и проф. дн Диана Антонова, а участие взеха над 170 души от управленския и административния състав на университета и студенти от различни специалности. 

Първият модул акцентира върху осигуряването на равни възможности за жените и мъжете за провеждане на научни изследвания и преподавателска дейност в университета. В контекста на Модул 1 бе обсъдена превенцията срещу насилието, включително нарушаването на човешките права и дискриминацията между мъже и жени. Бяха разгледани и вътрешните процедури на образователната институция, а водещите лектори аргументираха защо е необходимо да бъдат предприети промени във вътрешните ѝ разпоредби .

Вторият модул обхвана ролята на Плана за равни възможности на жени и мъже за научна кариера в Русенски университет „Ангел Кънчев“ като се обсъдиха основните дейности по плана, свързани с университета, както и очакваните резултати от този план. Промените във вътрешните разпоредби на РУ „Ангел Кънчев“, предложени и дискутирани на 25.10.2022 г. по време на Академичния съвет, бяха одобрени и приети окончателно на Общото събрание.


Обратната връзка от участниците в обучението показва, че интеграцията на жени и мъже в изследователския и учебния процес се припознава като фундаментално за успешното развитие на Русенски университет „Ангел Кънчев“.

За контакт: проф. дн Диана Антонова, dantonova@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар