петък, 11 май 2018 г.

Ирена Иванова получи образователна и научна степен "Доктор"

На 11. май 2018 г. в зала 2Г.404, Русенски университет "Ангел Кънчев" Ирена Димитрова Иванова защити своя дисертационен труд  на тема "Изследване на релацията "управленски проблеми - организационен имидж" при мобилните оператори в Република България" и получи ОНС "Доктор" по научна специалност "Организация и управление на производството (индустрия)". Проф. д.н. Красимир Ениманев от Катедра "Икономика" към Факултет "Бизнес и мениджмънт" беше научен ръководител на докторанта в задочна форма на обучение.


Научното жури с председател доц. д-р Милена Кирова РУ "Ангел Кънчев" и членове: доц. д-р Антон Недялков РУ "Ангел Кънчев"; проф. д-р Иван Даков ТУ - София; проф. д-р Огнян Андреев ТУ - София и проф. д-р Миглена Темелкова ВУТП потвърди своите положителни становища и оцени достойнствата на научния труд.За контакти:
д-р Ирена Иванова
гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар