четвъртък, 19 май 2022 г.

Научна сесия за студенти, докторанти и млади учени се проведе във Факултет "Бизнес и мениджмънт"

На 19. май 2022 г. в зала 2Г.404 се проведе Научна сесия за студенти, докторанти и млади учени, организирана от Факултет "Бизнес и мениджмънт". Форумът е част от 61-ва научната конференция на Русенския университет и Съюза на учените - Русе «Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето V».


Двадесет и един доклада бяха изготвени от общо 32 участници в конференцията. Младите изследователи - в лицето на:

  • 1 ученичка от Английска езикова гимназия "Гео Милев" гр. Русе, профил "Предприемачество и информационни технологии";
  • 1 Еразъм студент от Истанбулски технически университет, Турция;
  • 7 студенти от специалност "Социални дейности";
  • 1 студент специалност "Предприемачество и иновации", ОКС "Магистър";
  • 6 докторанти в докторски програми "Икономика и управление (индустрия)", "Организация и управление на производството (индустрия)", "Политическа икономия" и "Социално управление";
  • 13 съавтори-преподаватели, в т.ч. 7 главни асистенти, 5 доценти и 1 професор.

Научният форум даде поле за дискусии на актуални социални, икономически, финансови, маркетингови, управленски и предприемачески въпроси. Младите изследователи демонстрираха отговорност, компетентност и загриженост за бъдещето.

Пожелания за нестихваща любознателност и творчески устрем!Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева, зам.-декан НИД във ФБМ

Няма коментари:

Публикуване на коментар