четвъртък, 12 май 2022 г.

СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ – изборът на социално ангажираните!

 10 ГОДИНИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

 „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ В РУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

Вие сте социално ангажирана личност и желаете да помагате на хора в затруднено или неравностойно положение.
Имате желание да допринасяте за решаването на социални проблеми, подобряването на живота на хората и социалния напредък.
Препоръчваме Ви специалностите в професионално направление „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“!
Обучението по специалност Социални дейности е съобразено с националните и Евро-пей¬ските образователни стандарти в тази област. 
Получавате и изграждате интегрирани знания, умения и ценности в образователни направления социология и социална политика, основи и методи на социална работа, психология, медико-биологично развитие на човека, правни науки, икономика, организация и управление на социалните дейности и др. с акцент върху клиничния компонент с психо-социална и медико-социална насоченост.  
Професионална реализация: като аналитични специалисти по социални дейности и приложни специалисти – социални работници в структури на Изпълнителна агенция Социално подпомагане, общински звена и структури за социални дейности, заведения за предоставяне на социални услуги в общността и в специализирани институции, лечебни заведения, центрове за психично здраве, цент¬рове за подпомагане на хора с алкохолни и наркотични зависимости, превантивни информационни центрове, заведения за лишаване от свобода, пробационни служби, структури на Държавната агенция за закрила на детето.  
Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: български език, история на България или биология; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по биология. 

За контакт: гл. ас. д-р Евгения Братоева
ebratoeva@uni-ruse.bg
0887243807

Няма коментари:

Публикуване на коментар