четвъртък, 12 май 2022 г.

Специалност „Европейско и международно сътрудничество“, ОКС „Бакалавър“

Реализация 

ЕКСПЕРТ ПО МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ с компетенции да реализира политики за международно сътрудничество на институции/организации от публичния, неправителствения и частния сектор и с правоспособност да прилага Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове съвместно с международни партньори и в условия на многостепенно управление в Европейския съюз. 

Тези компетенции се развиват чрез 4 академични модула: 

(1) Европейско и международно сътрудничество в публичния и неправителствения сектор, 

(2) Международно бизнес сътрудничество, 

(3) Английски език до ниво С1 от Европейската езикова рамка, 

(4) Аудиторно и извънаудиторно практическо обучение в европейски университети и институции, финансирано от ЕС. 


Форми на обучение: редовна и задочна


За контакт: 

доц. д-р М. Корнажева, mkornazheva@uni-ruse.bg +359 888 411 953

Няма коментари:

Публикуване на коментар