петък, 13 май 2022 г.

Студентите от специалност "Социални дейности" провеждат присъствени практически занятия в социалните услуги на община Русе

След отпадане на ограничителните мерки, поради пандемията от Ковид, студентите от специалност „Социални дейности“ отново провеждат практическите си занятия в реална работна среда в социални услуги на територията на община Русе.

Студентите от първи курс имат възможност да се запознаят със  спецификата на професионалната дейност на социалния работник в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Розовата къща“. Под ръководството на управителя на социалната услуга и университеския преподавател студентите имат възможност да направят първите си стъпки в практическата си работа в реална работна среда.Студентите от втори курс на специалността провеждат присъствени занятия по социална работа с групи в социалните услуги „Център за лица с множествени тежки увреждания“, Център за обществена подкрепа „Том Сойер“ и Дневен център за деца с младежи с увреждания „Мечо Пух“. 

Студентите от трети курс реализират своята Учебна практика по психосоциална работа в Дом за стари хора „Възраждане“. Под прякото ръководство на директора и социалните работници от специализираната институция студентите се включват в пряка социална работа с психосоциална насоченост с потребителите.

Новината подготви гл. ас. д-р Евгения Братоева

Няма коментари:

Публикуване на коментар