вторник, 27 март 2018 г.

Студенти от специалност „Публична администрация“ проведоха занятие в Община Русе

             На 27. март 2018 се проведе изнесено занятие на студенти от четвърти курс от специалност „Публична администрация“ по дисциплината „Организация на административното обслужване“ в Община Русе.
Целта на посещението е студентите да се запознаят с организацията и работата в Община Русе и по-конкретно в отдел „Информационно и административно обслужване“, като това спомага за придобиването на реални знания, умения и компетентности.
Занятието е свързано с изпълнение на Споразумението между Русенския университет и Община Русе от 12.12.2014 г., чрез което и двете страни са съгласни да подпомагат процеса на обучение и реализация на пазара на труда на студентите от Факултет „Бизнес и мениджмънт“. 
Начало на занятието в Община Русе, зала „Свети Георги“

Началникът на Отдел „Информационно и административно обслужване“ на Община Русе – г-н Благовест Белчев запозна студентите със структурата и организацията на работа в Общината, основните вътрешни нормативни документи, видовете административни услуги, комплексното административно обслужване в полза на гражданите и бизнеса.
Запознаване на студентите с организацията
на административно обслужване в Община Русе
Студентите имаха възможност да се запознаят на практика с работата по организацията на административното обслужване в Община Русе. Там те дискутираха организацията на работата в центъра с г-н Белчев и наблюдаваха процеса на реално обслужване на бизнеса и гражданите. Запознаха се с базите данни и програмните продукти, използвани от служителите в отдела.
Екипът на дисциплината „Организация на административното обслужване“ изказва благодарности на Кмета на Община Русе – г-н Пламен Стоилов за оказаното съдействие, лично на г-н Благовест Белчев и неговите служители за нелеката задача да отговаря на студентските въпроси, както и на самите студенти от спец. „Публична администрация“ за активното участие в занятието.

За допълнителна информация:
доц. д-р Антон Недялков, имейл: anedyalkov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар