понеделник, 11 ноември 2019 г.

Наградени са трудове на преподаватели от ФБМ в традиционната изложба на печатни и електронни издания

На 11. ноември 2019 г. във фоайето на Ректората се откри традиционна изложба на печатни и електронни издания на преподаватели, докторанти и студенти от Русенския университет.
Съгласно Заповед № 2257/07.11.2019 г. с награди са удостоени разработки на преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт" както следва:
  • гл. ас. д-р Свилен Николаев Кунев за книгата "Корпоративна социална отговорност: Проблемни области и практики" ІІ награда;
   •  проф. д-р Диана Антонова Антонова и колектив за сборника с доклади от 57-ма годишна научна конференция на Русенския университет "Нови индустрии, дигитална икономика, общество - проекции на бъдещето;


  • гл. ас. д-р Мирослава Илиева Бонева за учебното пособие (уеб базиран курс) "Електронни услуги в бизнеса и публичния сектор" ІІІ награда.

В изложбата са включени монографични и други трудове на преподаватели и колективи от Факултет "Бизнес и мениджмънт":
  • доц. д-р Антон Недялков, "Информационни системи в операционния мениджмънт на услугите";
  • доц. д-р Антон Недялков, доц. д-р Александър Петков, доц. д-р Милена Кирова, гл. ас. д-р Мирослава Бонева, "Интегриране на системата за управление в организациите";
  • гл. ас. д-р Ирина Костадинова, "Емоционалната и социалната интелигентност - влияещ фактор върху резултатите на лекарския труд";
  • доц. д-р ик. инж. Любомир Любенов, "Сборник с базови задачи по Икономика на земеделието";
  • проф. д-р Иван Величков, доц. д-р Георги Вълчев, ас. д-р Светослава Ениманева, "Икономика на предприятието".
За контакт: доц. д-р Павел Витлиемов, зам.-декан на Факултет "Бизнес и мениджмънт" по научно и кадрово развитие, pvitliemov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар