петък, 29 ноември 2019 г.

Факултет “Бизнес и мениджмънт” на Русенския университет стартира работа по международен проект за корпоративна социална отговорност

На 29. ноември 2019 г. в гр. Букурещ екип от Факултет "Бизнес и мениджмънт" към Русенския университет участва в първата работна среща по проект EduLab4Future – „Иновативен подход за усъвършенстване обучението по социална отговорност и граждански умения експлоатирайки целите на устойчивото развитие чрез Учебна лаборатория за ускоряване на гражданските умения и устойчивия бизнес”. Образователната инициатива е финансирана по програма Еразъм + на Европейската комисия, приоритетна ос КА2, като водеща организация е университет Политехника – Букурещ. Партньори на русенския екип ще бъдат още и две обучителни организации и софтуерна компания от Румъния и Италия, както и Техническия университет на Бърно (Република Чехия) и Университета на Лодз (Полша).

В следващите 35 месеца консорциумът ще изготви адаптирана учебна програма по Корпоративна социална отговорност, ще проведе пилотни проучвания сред няколко десетки бизнес организации от държавите-участнички и въз основа на това ще може да изготви съвременни образователни решения, съдържащи адаптирани към спецификата на нашия регион решения. Съществен принос от работата на преподавателите и представителите на бизнеса ще е създаването на единна онлайн обучителна платформа, която да е достъпна за студенти и заинтересовани лица от няколко държави.

Работата по този образователен проект дава възможност на русенския екип да използва натрупания си до момента опит и капацитет в обучението по Корпоративна социална отговорност и да осъществи успешен обмен на най-нови и ефективни практики при преподаването и бизнес консултирането в тази област. Дейностите се извършват и координират от проф. д-р Диана Антонова – зам.-ректор по научноизследователска работа, гл. ас. д-р Ирина Костадинова (ръководител екип) и гл. ас. д-р Свилен Кунев.За контакт: гл. ас. д-р Ирина Костадинова –  ikostadinova@uni-ruse.bg; тел.: +359878102269


Няма коментари:

Публикуване на коментар