петък, 8 ноември 2019 г.

Партньорска среща по проекти „InoLearn4BEEs – Иновативни ориентирани към студените практики, включващи ИКТ-инструменти и взаимодействие университет-индустрия за подпомагане на обучението по бизнес и технологично предприемачество“ (програма Еразъм+) във Факултет „Бизнес и мениджмънт“

 

Екипът от Факултет „Бизнес и мениджмънт“ с проектен координатор гл. ас. д-р Свилен Кунев е домакин на 7 и 8 ноември на работна среща на консорциума по проекта с представители от Университет Политехника Букурещ (Румъния), Университет „Мария Кюри - Склодовска“ – гр. Люблин (Полша), софтуерна компания „Авантера“ (Румъния) и Технически университет – гр. Кошице (Словакия).


Представителите на Русенския университет – проф. д-р Диана Антонова (Зам.-ректор Научноизследователска дейност), гл. ас. д-р Ирина Костадинова и гл. ас. д-р Свилен Кунев обсъдиха със своите партньори изпълнението на основните задачи по проекта. Те са свързани с подобряване уменията за дигитално и критично мислене на студентите в сферата на предприемачеството и инженерното предприемачество чрез разработване, изпитване и усъвършенстване на новаторски практики за обучение, насочени към студентите, които улесняват междукултурните и гражданските нагласи въз основа на използването на потенциала на ИКТ-обучителна среда, доразвита чрез сътрудничество университет-индустрия и международни партньорства.


Основен инструмент за прилагане на модерни и иновативни дигитални подходи за обучение на студентите е създадената по проекта електронна платформа за разработване на практически базирани екипни казуси и индивидуални студентски разработки, съвместно с представители на бизнес и обществени организации от гр. Русе и региона. Тя вече е успешно приложена с две пилотни групи от специалности „Бизнес мениджмънт“ и „Индустриален мениджмънт“ в кат. Мениджмънт и бизнес развитие, където русенските преподаватели работят с изявени студенти в областта на бизнес управлението, индустриалния инженеринг, маркетинга и корпоративната социална отговорност.
А днес, 8 ноември, екипът по проекта провежда в „Канев център“ на университета представително събитие „Дигитални бизнес модели за предприемачи“, в което над 80 ученици от Русе и региона, заедно с 19 студенти от Бизнес факултета и 8 представители на русенски фирми и организации ще разработват креативни решения за стартиране на нов бизнес и интензивно приложение на дигиталните технологии в предприемачеството.


За повече информация: гл. ас. д-р Свилен Кунев, snkunev@uni-ruse.bg, 0887 934 639

This project has been funded with support from the European Commission.The content of this communication/publication is the sole responsibility of the authors, and the National Agency and the European Commission are not responsible for any use which may be made of the information contained herein.
Няма коментари:

Публикуване на коментар