петък, 18 септември 2020 г.

Д-р Деница Транчева-Цекова защити дисертация за ОНС "Доктор" в професионално направление "Администрация и управление"

На 18. септември 2020 г. се проведе онлайн публичната защита на интердисциплинарен дисертационен труд на тема "Системата за управление на качеството и стандартизацията като организационни и икономически инструменти на клинико-лабораторния мениджмънт", разработен от д-р Деница Транчева-Цекова с научни ръководители доц. д-р Милена Кирова и доц. д-р. Никола Събев д.м.н.

Защитата за придобиване на ОНС "Доктор" по докторска програма "Организация и управление на производството", професионално направление "Администрация и управление" премина в електронна среда с поддържаната от Русенски университет "Ангел Кънчев" виртуална платформа „BigBlueButton".

Научното жури беше с председател доц. д-р Даниел Павлов. Рецензиите са изготвени от проф. дм Ралица Златанова-Великова и доц. д-р Антон Недялков. Становищата са предоставени от: проф. дн Пенчо Пенчев, доц. д-р Ивайло Стоянов и доц. д-р Даниел Павлов. Всички материали по процедурата са достъпни тук.

Успешно защитеният дисертационен труд е еталон за ползотворно сътрудничество между научни ръководители от две катедри в различни факултети на Русенския университет, а именно:

Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие", Факултет "Бизнес и мениджмънт" 

и

Катедра "Здравни грижи", Факултет "Обществено здраве и здравни грижи".

Специални поздравления за доктор Деница Транчева-Цекова, която добави образователната и научна степен "Доктор" към богатото си портфолио, включващо: Клинична лаборатория и микробиология, Социална медицина и здравен мениджмънт, Обща медицина!


За контакт: д-р Мирослава Бонева, зам.-декан НИД на ФБМ, mboneva@uni-ruse.bg 


Няма коментари:

Публикуване на коментар