сряда, 16 септември 2020 г.

Успешна онлайн защита на докторската дисертация на Анжела Петрова

На 16. септември 2020 г. (сряда) докторант Анжела Петрова защити своя дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" на тема "Международните инвестиционни проекти на българска територия, като фактор за повишаване конкурентоспособността на ХВП".

Докторант Анжела Петрова се обучаваше по научна специалност "Икономика и управление (индустрия)" с научни ръководители доц. д-р Любомир Любенов и проф. д.ик.н. Лилия Каракашева.

Научното жури беше председателствано от доц. д-р Любомир Любенов. Рецензенти: доц. д-р Георги Вълчев и доц. д-р Иван Стойчев. Становищата за дисертационния труд са изготвени от доц. д-р Любомир Любенов, доц. д-р Илиян Матеев и доц. д-р Миланка Славова.

Публичната защита се проведе в електронна среда с поддържаната от Русенски университет "Ангел Кънчев" виртуална платформа „BigBlueButton".

Всички материали по процедурата са достъпни тук.

Да е честита успешната защита на доктор Анжела Петрова! Пожелания за покоряване на още по-високи цели и удовлетворение в личен план!

За контакт: д-р Мирослава Бонева, зам.-декан НИД на ФБМ, mboneva@uni-ruse.bg 


Няма коментари:

Публикуване на коментар