петък, 11 септември 2020 г.

Докторант Галина Русева защити своя дисертационен труд в електронна среда

На 11. септември 2020 г. (петък) се проведе публичната защита на дисертационния труд на Галина Русева на тема: "Структура на инвестициите и динамика на брутния вътрешен продукт" за придобиване на ОНС "доктор" чрез отдалечен достъп с поддържаната от РУ "Ангел Кънчев" виртуална платформа „BigBlueButton".

Научни ръководители на докторанта са доц. д-р Емил Трифонов и доц. д-р Вера Пиримова. Защитата на дисертационния труд се проведе в електронна среда с научно жури в състав: 
Председател: проф. дн Дянко Минчев
Членове: 
доц. д-р Вера Димитрова Пиримова
проф. д-р Радостина Телериг Бакърджиева
доц. д-р Людмил Иванов Несторов
доц. д-р Красимир Христов Керчев

Всички материали по процедурата са достъпни тук.

Поздравления за успешната защита на доктор Русева и пожелания за постигане на нови цели и лично удовлетворение!

За контакт: д-р Мирослава Бонева, зам.-декан НИД на ФБМ, mboneva@uni-ruse.bg 


Няма коментари:

Публикуване на коментар