петък, 18 септември 2020 г.

Петя Георгиева защити докторската си дисертация по политически науки

 На 18. септември 2020 г. (петък) се проведе публичната защита на дисертационен труд на тема "Зелена идеология и многостепенно управление в ЕС", разработен от Петя Георгиева, докторант в научна специалност "Организация и управление извън сферата на материалното производство", професионално направление "Политически науки", Катедра "Европеистика, международни отношения и сигурност", Факултет "Бизнес и мениджмънт", Русенски университет "Ангел Кънчев".

Научните ръководители доц. д-р Мими Корнажева и проф. д.ик.н. Любомир Владимиров са подготвили докторанта за успешната защита пред научното жури с председател проф. д.ик.н. Владимир Чуков и членове: доц. д-р Мими Корнажева, проф. д.п.н. Карим Наама, проф. д-р Величка Милина и доц. д-р Ангелина Марковска.

Пълният комплект от материали във връзка с процедурата са публикувани тук.

Пожелания на доктор Петя Георгиева  за  бъдещи успехи в кариерен и личен аспект!


За контакт: д-р Мирослава Бонева, зам.-декан НИД на ФБМ, mboneva@uni-ruse.bg Няма коментари:

Публикуване на коментар