петък, 18 септември 2020 г.

Чуждестранен докторант придоби ОНС "Доктор" във ФБМ

На 18. септември 2020 г. (петък) се проведе публичната защита на Махмуд Ахмад Хусейн Захра - чуждестранен докторант от Палестина, обучаван в научна специалност "Организация и управление извън сферата на материалното производство", професионално направление " Политически науки", Катедра "Европеистика, международни отношения и сигурност", Факултет "Бизнес и мениджмънт", Русенски университет "Ангел Кънчев".

Дисертационният труд на тема  "Позициите на ЕС спрямо палестинския въпрос за периода между 1988-2018 г." е разработен под  ръководството на проф. д.ик.н. Владимир Стефанов Чуков.

Научното жури е с председател   проф. д-р Борис Манов и членове доц. д-р Людмила Михайлова, проф. д.п.н. Карим Наама, проф. д-р Величка Милина и доц. д-р Ангелина Марковска.

Пълният комплект от материали във връзка с процедурата са публикувани тук.

Пожелания на доктор Махмуд Ахмад Хусейн Захра  за още успехи и благополучие!


Няма коментари:

Публикуване на коментар