сряда, 18 април 2018 г.

Провокативен работен семинар по социално предприемачество


На 18. април 2018 г. в гр. Силистра екип на Русенския университет „Ангел Кънчев“ проведе интересен работен семинар на тема "Съответствие и оценка на обучението по социално предприемачество с европейските системи в професионалното образование (ECVET/EQF/NQF)". Събитието се реализира в рамките на проект "Иновативни професионални обучения по предприемачество-INNOVENTER" по Програма „Балкани – Средиземно море 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Организаторите на семинара останаха впечатлени от дружелюбните взаимоотношения между присъстващите силистренци - представители на местната власт, сдружения, ученици, учители, управители и физически лица. Повечето участници споделиха и опита си в социалното предприемачество, което породи желание в екипа на Русенския университет да документира тези достойни практики и да ги включи в предстоящите обучения, като част от приноса на Силистра към световното социално предприемачество.
Любознателните участници в семинара показаха повишен интерес към водещата идея на проекта – лесно управляема онлайн платформа на учебна програма по социално предприемачество и гъвкава система за оценяване на курсистите. В допълнение, съгласно Наредба 12, учителските колективи ще могат да получат и кредити по социално предприемачество, а Русенският университет традиционно провежда подобни обучения през Центъра за продължаващо обучение.
Участниците споделиха, че учебната програма по социално предприемачество е иновативна и приложима, след като разбраха, че в проектния консорциум са включени партньори с разнообразен и взаимно допълващ се опит от България и чужбина:
• Водещ партньор, Национална федерация на работодателите на инвалиди, София
• Партньор 2, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе
• Партньор 3, Асоциация Мария Кюри, Пловдив
• Партньор 4, ALBANIA COMMUNITY ASSIST, Албания
• Партньор 5, CYPRUS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY, Кипър
• Партньор 6, DYEKO - SUPPORT NETWORK FOR ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL ECONOMY, Гърция
• Партньор 7, MANAGEMENT CONSULTING ASSOCIATION MCA2000, Македония
• Наблюдаващ партньор, VIVES university college, Белгия
Всичко участници в работния семинар подканиха екипа на Русенския университет по-скоро да организира желаните обучения, чрез които да разширят и утвърдят значимостта на своите социални инициативи!


За контакти:
Ръководител на проект INNOVENTER доц. д-р Емил Коцев, катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, e-mail: ekotsev@uni-ruse.bg


Няма коментари:

Публикуване на коментар