четвъртък, 21 март 2019 г.

Проведе се Общо събрание на Факултет "Бизнес и мениджмънт"

На 21. март 2019 г. деканът доц. д-р Александър Петков представи пред Общото събрание на Факултет "Бизнес и мениджмънт" отчет за дейността през 2018 година.
Отчетът отразява активностите на трите катедри "Мениджмънт и бизнес развитие", "Икономика", "Европеистика и международни отношения" и "Българо-Румънски Интеруниверситетски Европа център" (БРИЕ).

Общата оценка в резюме е следната:
  • През 2018 година се наблюдава намаляване на основната преподавателска дейност спрямо 2017 г. поради намаляващия брой младежи, завършващи средно образование. Освободеният по тази причина времеви и интелектуален ресурс, в комбинация с предоставените външни възможности довеждат през 2018 г. до засилена международна дейност. В резултат на това са увеличени финансираните теми по международни програми и организираните международни научни прояви, което води до издигане на международния имидж на катедрите, факултета и университета.
  • Получени са високи акредитационни оценки за ПН 5.13. Общо инженерство (9.54) и ПН 9.1. Национална сигурност (8.95).
  • През годината бяха подготвени доклади за самооценка на:ПН 3.8. „Икономика” за ОКС Бакалавър и Магистър; ПН 3.8. „Икономика” ОКС Бакалавър, спец. „Икономика“; за дистанционна форма на обучение в спец. „Бизнес администрация“ ОКС Магистър от ПН 3.7. „Администрация и управление“; за дистанционна форма на обучение в спец. „Бизнес мениджмънт“ ОКС Бакалавър от ПН 3.7. „Администрация и управление“; за докторска програма Социално управление  от ПН 3.7. „Администрация и управление“, област на ВО 3. Социални, стопански и правни науки.
  • В резултат от изпълняваните проекти катедрите обновяват периодично, макар и частично ДМА, както и закупуват КМА и КНА за обслужване на  учебния процес.
  • Международната дейност на преподавателите от факултета е изключително разнообразна и разнородна. Ефективно се използват всякакви форми на сътрудничество и проекти с партньори от много страни.

Приоритетите за бъдеща работа са насочени към:
  • Продължаване на добрите практики за работа с училищата и учениците в региона.
  • Разработване и допълване на материалите за дигитално и дистанционно обучение за новите специалности “Дигитален мениджмънт и иновации” и специалност „Икономика“ за ОКС Бакалавър, за които предстои акредитиране през текущата година.
  • Ускоряване на научната и публикационната активност с цел увеличаване на публикациите в престижни индексирани издания, монографии и др.


Характерно за БРИЕ е, че благодарение на партньорството между отговарящите за БРИЕ и Ректорите на  Русенски университет "Ангел Кънчев" и на Икономически университет  Букурещ през 2018 г. са продължени добри практики като: провеждане на трансгранични семинари на българо-гръцката и българо-румънската граница, участие на студенти в конференции и семинари, лятно училище по европейска интеграция и др.

За повече информация: доц. д-р Александър Петков, apetkov@uni-ruse.bg 

Няма коментари:

Публикуване на коментар