неделя, 27 юни 2021 г.

Участие на преподаватели от катедра Икономика“ при РУ „Ангел Кънчев“ в организиране и провеждане на кръгла маса на тема „Повишаване на прагматичността и трансфер на ноу-хау в обучението по дисциплини с външноикономическа насоченост“

Катедра „Икономика“, ФБМ при РУ „А. Кънчев“, съвместно с партньорите от катедра МИО към ИУ - Варна и МИО при СА. „Д. А. Ценов“ - Свищов взе участие в организирането и провеждането на кръгла маса на тема „Повишаване на прагматичността и трансфер на ноу-хау в обучението по дисциплини с външноикономическа насоченост“. 

Събитието се проведе от 25.06.2021 г. до 27.06.2021 г. в учебна база „Проф. д-р ик. н. Минко Русенов“ на СА. „Д. А. Ценов“ в с. Орешак, на основание подписания Меморандум за сътрудничество между трите катедри. В научния форум като представител на РУ „А. Кънчев“ и катедра „Икономика“ участва гл. ас. д-р Даниела Илиева, от ИУ Варна участие взеха 5 преподавателя, 8 бяха представителите на С.А. „Д. А. Ценов“. Форумът се проведе с активното участие на 4 представители на практиката: Йордан Нейков от фирма Concentrix на позиция „Обслужване на клиенти“; Николай Андреев – Business Analyst at KBC Group N.V. – Branch Bulgaria; Николай Йорданов – Account Change Manager at DXC Technology; Христина Мойсейска – Asset and POSM coordinator at Heineken Bulgaria, Zagorka SA.


В дискусиите бяха обсъждани актуални теми, засягащи възможностите за засилване на взаимодействието между преподавателите и представителите на бизнеса в процеса на обучение на студентите по дисциплините с външноикономическа насоченост, особено в условията на световна пандемия. Разисквани бяха въпроси, засягащи трансфера на ноу-хау между представителите на учебните заведения. В хода на дискусиите се потвърди необходимостта от задълбочаването на практическата насоченост на висшето икономическо образование, по-добрата му обвързаност с нуждите на бизнеса и новите технологии, по-добро съответствие с изискванията и динамиката в промените на европейските и глобалните пазари.
Участниците в кръглата маса се обединиха около становището за организиране на подобни регулярни срещи, които водят до обмяна на полезни идеи, опит и добри практики.

Съставил новината: гл. ас. д-р Даниела Илиева

Няма коментари:

Публикуване на коментар